Home » Regnskap » F » Fordringskapital

Fordringskapital

Kapital som består av fordringer som bedriften har på andre. nettofordringskapital er bedriftens fordringer på andre minus fordringer som andre har på bedriften. Ofte er nettofordringskapitalen negativ hvilket innebærer at en del av andres fordringer på bedriften er investert i aktiva.

Nærmere forklart. Balanse - speifisert

En fordring er et krav som en fordringshaver (kreditor) har mot en skyldner (debitor) om at skyldneren skal yte noe overfor fordringshaveren.

Fordringskapital i denne sammenhengen vil for en bedrift være summen av alle fordringer en har mot sine kunder og forretningsforbidnelser. Den kan både bestå av krav om innbetaling av direkte penger, forskutterte utgifter og krav om direkte arbeid.

Fordringskapitalen plasseres i minst likvide omløpsmidler i balansen, da det alltid vil være en viss usikkerhet med hensyn til om kravene blir innfridd. Mange bedrifter som selger på kreditt, vil måtte forvente at noen av kundene ikke er i stand til å gjøre opp for seg, og at kravet dermed må slettes.