Home » Regnskap » F » Forbruksavvik

Forbruksavvik

Forskjell mellom virkelige kostnader og budsjetterte kostnader (indirekte kostnader).

Nærmere forklart. Når en budsjetterer for kostander, tar en utgangspunkt i prisene på det aktuelle tidspunktet.

Gjennom perioden kan det tenkes at prisen på variable produksjonsfaktorer vil endre seg. Råvarepriser går både opp og ned gjennom året. Dette påvirker også andre ledd i distribusjon av råvarer.

På samme måte vil også faste kostnadfer kunne endre seg i budsjettperioden. Lønn går opp, husleie går opp, kommunale avgifter stiger mv.

Forbruksavviket som vises gjennom å sammenligne virkelige kostnader med budsjetterte kostnader, kan senere forbedre utarbedelse av nye budsjett.

Dette vil være viktig i forbindelse med utarbeidelse av anbud, hvor en alltid bestreber seg på å oppnå et mest mulig korrekt budsjett i forhold til virkeligheten.