Home » Regnskap » F » Følsomhetsanalyse

Følsomhetsanalyse

Kartlegger hvor sensitiv prosjektets kontantstrøm og lønnsomhet er overfor endringer i basisforutsetningene.

Nærmere forklart. Følsomhetsanalyse kan også kalles hva-hvis-analyse. Dette verktøyet kartlegger hva som skjer med kontantstrøm eller lønnsomhet hvis noen av størrelsene i regnestykket avviker fra basisforutsetningene. Resultatene kan illustreres i en følsomhetstabell eller et stjernediagram. Her bør du vise virkningen av de tre til fem viktigste usikkerhetskildene i prosjektet, men heller ikke flere.

Et stjernediagram visualiserer flere separate følsomhetsanalyser i én figur. Det angir dessuten nullpunktet for hver variabel ved skjæringen med horisontal akse og variablenes relative viktighet ved helningen på variabelens følsomhetskurve. Gjør det også til en vane å la følsomhetsanalysen inkludere en nåverdiprofil. Den viser hvor følsom nåverdien er for anslaget på kapitalkostnaden.

Enkle metoder har ofte sine svakheter fordi enkelheten oppnås fordi en ser bort fra viktige trekk ved det økonomiske problemet. Følsomhetsanalysen har det problemet at den er partiell. Det vil si at metoden bare tillater å endre én usikker variabel om gangen. Scenarioanalyse, som er avansert utgave av følsomhetsanalyse, tar derimot hensyn til en slik avhengighet mellom to eller flere basisforutsetninger.

Følsomhetsanalysen beregner virkningene av et avvik fra basisforutsetningene. Den inkluderer derimot ikke sannsynligheten for at dette avviket inntreffer. Sjansen for at et avvik oppstår, må derfor vurderes skjønnsmessig utenfor modellen. Simulering har ikke denne begrensningen og håndterer dessuten samtidige endringer i flere basisforutsetninger.

Basert på sannsynlighetsfordelingene for inngangsdata produserer simuleringen utgangsdata i form av sannsynlighetsfordelte kontantstrømmer og lønnsomhetsmål. På tross av slike sterke sider er simulering langt mindre utbredt enn følsomhetsanalyse. Grunnen er nok at simulering er mye mer krevende. Det gjelder både det å etablere inngangsdata, kjøre modellen og tolke utgangsdata.

Verken følsomhetsanalyse, simulering eller risikojustert rentemetode i neste kapittel tar hensyn til at prosjekter flest er fleksible. I motsetning til hva disse metodene implisitt forutsetter, trenger ikke all prosjektdesign alltid låses fast på tidspunktet null. Tvert imot kan det ha betydelig økonomisk verdi å kunne utsette, utvide, modifisere og avslutte prosjektet.

Les mer her!

Referanse: Fagbokforlaget