Home » Regnskap » F » Flere internrenter

Flere internrenter

Minst to kapitalkostnader gir nåverdi lik null i en og samme kontantstrøm.

Nærmere forklart. Nåverdimetoden er en metode for å beregne lønnsomheten av en investering basert på hva nåverdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer.Med en positiv nåverdi så vil investeringen være lønnsom, med en negativ nåverdi vil investeringen være ulønnsom.

Nåverdi av konantstrøm Nåverdi av konantstrøm

Diskonteringsrente er den renten alle fremtidige kontantstrømmer diskonteres med. Diskonteringsrenten kan være basert på renten til alternative investeringer eller kalkulert basert på for eksempel kapitalverdimodellen. Diskonteringsrenten avgjør i stor grad lønnsomheten i prosjektet. Dess lavere en diskonteringsrente settes jo større vil nåverdien bli. Settes diskonteringsrenten høyere enn den bør vil dette føre til kunstig lave nåverdier og dermed føre til at potensielt lønnsomme investeringer ikke utføres. Settes den derimot lavere vil nåverdien bli kunstig høy og gjøre potensielt ulønnsomme investeringer tilsynelatende lønnsomme. Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gir prosjektet en nåverdi lik null.

Referanse: Wikipedia