Home » Regnskap » F » Finansregnskap

Finansregnskap

Regnskapsrapportering etter autoritative normer (lover, regler m.v) som har til hensikt å kommunisere økonomiske resultater og tilstander overfor omverdenen; dvs. aksjonærer, kunder og almenhet. Ofte brukt synonymt om eksternregnskap.

Næremere forklart. Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven for en rekke selskapsformer. Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskaps-pliktig. Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskapet er den delen av regnskapet som først og fremst er rettet mot eksterne interessegrupper. Finansregnskapet fremlegges ved slutten av hvert kalenderår og gjelder for vedkommende år.

Finansregnskapet har som formål å gi korrekt finansiell informasjon om selskapet og består av følgende deler:

Resultatregnskap for året Balanse pr 31.12 vedkommende år (UB) og balanse pr 31.12 året før (IB) Noteopplysninger Kontantstrømoppstilling For børsnoterte selskap skal også børsmeldinger taes med.

Finansregnskapet brukes ofte av ledelsen og de ansatte sammen med driftregnskapet når det skal treffes økonomiske beslutninger.

Finansregnskapet skal gi alle interessenter lik informasjon slik at de skal kunne fatte økonomiske beslutninger. Ulike grupper har behov for informasjon om den gitte økonomiske utviklingen i en bedrift. En bedrift er i større eller mindre grad avhengig av disse interessegruppene for og må derfor til en viss grad tilfredsstille dette informasjonsbehovet.

Referanse: Wikipedia