Home » Regnskap » F » Finansieringsrisiko

Finansieringsrisiko

Risiko for eierne skapt av selskapets gjeld. Skyldes den inntektsuavhengige betalingsforpliktelsen overfor kreditorene.

Nærmere forklart. Ved 100 % eierfinansiering vil finansieringsrisikoen ligge i at så lenge en har positiv egenkapital kan selskapet fortsette å drive forretning.

Når selskapet stifter gjeld med en bank eller finansinstitusjon, vil investeringsrisikoen overstige risikoen tilsvarende selskapets egenkapital. Er egenkapitalen nok til å dekke selskapets gjeld, eller vil de måtte selge eiendeler i tillegg for å dekke gjelden på kort sikt.

Fast ejendom 14.850.000 Betalingsrettigheder 264.000 Leveringsrettigheder 1.775.950 Inventar 933.200 Besætning 1.546.886 Jordbeholdning 5.130 Foderbeholdning 81.000 Landbrugsaktiver 19.456.166 Bil Tilgodehavende 71.110 Indlån 6.400 Kassebeholdning 350 Finansaktiver 77.860 Aktiver i alt 19.620.536 Realkreditlån – 10.234.000 Bank-/sparekasselån – 995.643 Momsgæld – 61.840 Anden gæld – 673.212 Kassekredit – 212.745 Gæld i alt – 12.177.440 Egenkapital 7.443.096

Hvis den danske bonden i eksemplet ovenfor ikke er i stand til å drive gården sin, og at han heller ikke får hjelp til å drive gården sin, vil ikke egenkapitalen på 7 443 096 kroner være nok til å dekke gjelden som er på 12 177 440.

Finansieringsrisiko vil si at når en låner penger fra en ekstern finansinstitusjon, vil det alltid være en usikkerhetsfaktor gjennom hele låneperioden om man er i stand til å betjene lånet. Det er dette renten på lånet til dels skal ta høyde for. Renten på lånet har nemlig to funksjoner. Den ene er å prise usikkerhetsmomentet med hensyn til tilbakebetaling, det andre er å gi utlåner en fortjeneste.