Home » Regnskap » F » Finansielt orientert

Finansielt orientert

Rapporter innen budsjettering og regnskap der fokus er rettet mot anvendelse og anskaffelse av finansielle midler. Må ikke oppfattes som å stå i motsetning til f.eks resultatorientert rapportering.

Nærmere forklart. Kommunene fører et finansielt orientert regnskap. Kommuneregnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler er derfor arbeidskapital-orientert. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Årsregnskapet er bevilgningsorientert, da det gir grunnlag for å utøve kontroll med at bevilgningene i årsbudsjettet er overholdt.

Kommuneregnskapet skal føres etter anordnings-prinsippet. Dette periodiseringsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/ innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsestidspunktet.

Kommuneregnskapet skal stilles opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. Avdrag på lån skal som hovedregel føres som driftsutgifter.

Referanse: Regjeringen.no