Home » Regnskap » F » Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

Et selskaps finansielle informasjon er typisk å finne i årsrapporten. Denne skal vise selskapets finansielle status, retning og ledelse på en slik måte at investorene kan danne seg et mest mulig helhetlig bilde av selskapet.

Nærmere forklart. I eksemplet nedenfor, er den finansielle informasjonen for Avior gjengitt, slik den fremstår på deres egne hjemmesider.

Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS.

Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene.

Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Konsernets driftsinntekter kommer i hovedsak fra det kommersielle markedet for flyreiser.

Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdseldepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift.

Konsernets årlige driftsinntekter utgjør ca. 7.5 milliarder kroner med totalkapital (balanse) på ca. 22,5 milliarder kroner. Årlige investeringer i norske luftfartsanlegg knyttet til vedlikehold, oppgradering og nye myndighetsbestemmelser utgjør i nivå 2 til 2,5 milliarder kroner.