Home » Regnskap » F » Finansfunksjon

Finansfunksjon

Den del av de bedriftsøkonomiske funksjoner som befatter seg med planlegging, gjennomføring og kontroll av finansieringen i en bedrift.

Nærmere forklart. I kjølvannet av flere stygge finansskandaler de siste par årene har det vært rettet mye kritikk mot økonomidirektørens rolle. Ofte er det påstander om at jobben i økende grad har orientert seg mot forretningsutvikling og strategiarbeid, og at dette fokuset har tatt oppmerksomheten bort fra tradisjonelle kjerneoppgaver innenfor regnskap og økonomisk styring.

Den klassiske innvendingen er gjerne om det er riktig å gi økonomidirektøren et for sterkt eierskap til bedriftens strategiske plan ettersom det er nettopp han eller hun som har ansvaret for løpende å etterprøve og kontrollere den finansielle og strategiske utviklingen opp mot vedtatte planer. Motsatt kan man spørre om det ikke heller er slik at det i dagens komplekse forretningsverden er en nødvendighet at økonomidirektøren har orientert seg inn i en mer strategisk rolle. Det er vanskelig å implementere en grunnleggende økonomiske styring i et vakuum fra toppen og ned – den må bygges på en forretningsplan fra bunnen og opp.

Det er viktig å presisere hva ordetansvar innebærer når rolle og oppgaver skal defineres.Responsibility er for snevert. Et bedre begrep eraccountability, som favner bredere, og som i tillegg til ansvarlighet forutsetter at man må ta konsekvensene av sine handlinger (ansvarliggjøring). Accountability er nøkkelordet i alle deler av organisasjonen.

De forskjellige typer av eierskap definerer ulike krav til økonomidirektørens ansvar. I et børsnotert selskap vil det for eksempel stilles større krav til god finansiell kommunikasjon mot børs, analytikere, investorer og långivere. Likedan vil økonomidirektørens funksjon variere mellom ulike typer industrier. Det kan være betydelige kulturelle forskjeller mellom en økonompreget prosessindustri, en ingeniørdominert ordrebasert industri, en marketingorientert forbrukerindustri og en teknologifokusert IT-industri. Ulike situasjoner fordrer forskjellig taktikk og forskjellige faglige og personlige egenskaper.

Referanse: MAGMA