Home » Regnskap » F » Finansanalyse

Finansanalyse

Analyse av en balanse som viser hvordan midlene (kapitalen) er anskaffet og hvordan de (den) er anvendt. Anskaffelsessiden (passiva) kalles også finansieringssiden og anvendelsessiden (aktiva) investeringssiden.

Nærmere forklart. Finansanalyse går ut på å finne ut om bedriften har nok finansaktiver til å kunne finansiere den daglige driften i perioder hvor inntektene fra produksjon og salg er begrenset.

Finansanalysen av denne danske bonden sin balanse, viser at det er en sunn drift i selskapet. Egenskapitalen er på 7 443 096, mens gjelden bare utgjør 62,58 % av lanbruksaktiver.

Fast ejendom 14.850.000 Betalingsrettigheder 264.000 Leveringsrettigheder 1.775.950 Inventar 933.200 Besætning 1.546.886 Jordbeholdning 5.130 Foderbeholdning 81.000 Landbrugsaktiver 19.456.166 Bil Tilgodehavende 71.110 Indlån 6.400 Kassebeholdning 350 Finansaktiver 77.860 Aktiver i alt 19.620.536 Realkreditlån – 10.234.000 Bank-/sparekasselån – 995.643 Momsgæld – 61.840 Anden gæld – 673.212 Kassekredit – 212.745 Gæld i alt – 12.177.440 Egenkapital 7.443.096

Finansanalyse brukes av både banker, leverandører, kredittopplysningsbyråer mv. for å gi et tilnærmet korrekt bilde av bedriftens økonmiske stilling. Det er ikke mulig å foreta en korrekt finansanalyse bare ut fra balansen. Men gjennom å studere balansen over flere driftsår kan en danne seg et bilde om hvor sunn driften i selskapet er.