Home » Regnskap » F » Felleskontrollert virksomhet

Felleskontrollert virksomhet

En felleskontrollert virksomhet har vi dersom to eller flere deltakere ved avtale i fellesskap kontrollerer en virksomhet.

Nærmere forklart. Beskrivelsen nedenfor er basert på foreløpig Norsk Regnskapsstandard.

Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet (joint venture). Med selskap menes ethvert foretak uansett juridisk form. Tilknyttet selskap er foretak hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten.

Investering i tilknyttet selskap skal etter regnskapsloven § 5-17 vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet, og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden kan likevel ikke anvendes for midlertidig investering i tilknyttet selskap. Etter regnskapsloven § 6-1 og § 6-1a skal inntekt fra tilknyttet selskap (og datterselskap) spesifiseres på egen linje i resultatregnskapet. I balansen skal investering i tilknyttet selskap etter § 6-2 spesifiseres på egen linje. Deltakelse i felles kontrollert virksomhet skal etter regnskapsloven § 5-18 regnskapsføres etter generelle vurderingsregler, bruttometoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Midlertidig deltakelse i felles kontrollert virksomhet kan likevel ikke regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden. For investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet skal det gis de tilleggsopplysninger som kreves i regnskapsloven § 7-15 og § 7-16. I selskapsregnskapet skal en positiv differanse mellom investeringenes balanseførte verdi etter egenkapitalmetoden og bruttometoden og deres anskaffelseskost avsettes til fond for vurderingsforskjeller, jf aksjelovenes bestemmelser om fond for vurderingsforskjeller (§ 3-3). Tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet som er av uvesentlig betydning kan vurderes etter de generelle vurderingsreglene (kostmetoden) i konsernregnskapet. Dersom flere tilknyttede selskaper og/eller felles kontrollerte virksomheter hver for seg er uvesentlige, men samlet er vesentlig for investors regnskap, skal de likevel vurderes etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden.

Les mer om standarden her!

Referanse: Norsk Regnskapsstiftelse