Home » Regnskap » F » FDVU

FDVU

Livssykluskostnadene til et bygg innebærer alle årlige kostnader til Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU) over byggets levetid samt kapitalkostnaden.

Nærmere forklart. Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om bygningens egenskaper. Hva som skal dokumenteres finner du svaret på i den nye SN/TS 3456:2018.

SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon) er en teknisk spesifikasjon (TS) som erstatter NS 3456:2010. En ny byggherreforskrift vil høyst sannsynlig medføre endringer i kravene til hva som skal dokumenteres som FDVU-informasjon. Vi har besluttet at revisjonen av NS 3456 i første omgang publiseres som TS. Når en ny byggherreforskrift trer i kraft og vi har skaffet oss erfaringer med bruk at TSen, er planen at SN/TS 3456 får en gjennomgang og blir utgitt som Norsk Standard. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av 2019.

God FDVU-dokumentasjon gir besparelser Tilgang til oppdatert FDVU-dokumentasjon vil spare store ressurser blant annet til:

tid brukt til å finne frem nødvendig informasjon riktig bruk av garantier og serviceavtaler vedlikehold som medfører at produkter ikke går i stykker og må utskiftes Byggteknisk forskrift I forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) § 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen, står det at ansvarlig prosjekterende og utførende innenfor sitt ansvarsområde, skal framlegge den nødvendige dokumentasjonen for den som skal utføre et gitt oppdrag. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte.

Veiledningen til TEK17 viser til NS 3456 for nærmere beskrivelse av struktur og innhold av FDV-dokumentasjon

Hva er nytt i SN/TS 3456? NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med den seneste revisjonen har standardiseringskomiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene er:

Hovedstruktur som følger bygningsdelstabellen i NS 3451:2009 Generelle dokumentasjon som ikke kan knyttes til bygningsdeler er tatt med Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjonstyper Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon og aktører som har behov for FDVU-dokumentasjon Informative eksempler for boligbygg og renhold Referanse: standard.no