Home » Regnskap » F » Familieselskap

Familieselskap

Selskap som hovedsakelig eiers av et fåtall beslektede personer.

Nærmere forklart. Familieselskap er synonym for familesksjeselskap og jmf. statistikk fra SSB finnes det 36 568 personlig eide foretak og 31 325 aksjeselskaper i Norge pr. 2017.

Overføring av virksomheten til neste generasjon Eiendomsvirksomheten kan være drevet som et enkeltpersonforetak, i et ansvarlig selskap eller aksjeselskap. Dersom virksomheten ikke er eid av et aksjeselskap, bør det vurderes om virksomheten, før generasjonsskifte finner sted, skal overføres til et aksjeselskap. Dette kan normalt gjøres uten beskatning.

Før virksomheten overføres er det flere forhold som bør vurderes kritisk, blant annet:

Om en av arvingene skal eie hele virksomheten eller om denne skal eies av arvingene i fellesskap. Om arvingene har de nødvendige egenskapene til å drive virksomheten eller om denne skal drives av eksterne, særlig med tanke på fremtidig vedlikehold og investeringsbehov i eiendomsmassen Om virksomheten er av en slik art at denne kan deles mellom ulike arvinger. Om arvingene skal kunne kreve seg utløst dersom virksomheten eies i fellesskap. Overføring av familieaksjeselskaper kan gjøres på forskjellige måter, som for eksempel:

Aksjene i familieselskapet gis som gave/gavesalg. I gavebrevet kan det for eksempel inntas følgende betingelser: Aksjene skal være barnas særeie. Aksjene og utbytte på aksjene skal forvaltes av en egen forvalter frem til barna oppnår en bestemt alder, alternativt kan utbytte settes på sperret konto. Barnet mottar kun midler til å dekke formuesskatt og til utdanning, eventuelt andre fornuftige investeringer. Gis aksjene til mindreårige barn, inntas en egen bestemmelse i gavebrevet om at eierandelene ikke skal være underlagt fylkesmannens kontroll hit vergemålsloven (tidligere overformynderiet). Før overføring etableres det A-aksjer med stemmeflertallet i familieselskapet slik at foreldregenerasjonen fortsatt beholder kontrollen i selskapet. Det inngås en familieavtale som regulerer forvaltningen av familieselskapet. Referanse: Hjort