Home » Regnskap » E » Evaluere

Evaluere

Beregne, vurdere, sammenligne.

Nærmere forklart. Evaluering er av Finansdepartementet definert som «En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes (ex ante), underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet (ex post). Evalueringen kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.»

Generelt kan man også si om evalueringer at de:

• Vurderer verdien av noe, i tillegg til å beskrive.

• Stiller krav om systematikk og metode som det må kunne redegjøres for.

• Innebærer at noen betrakter og stiller seg utenfor det som skal evalueres, med mer eller mindre avstand.

• Forutsetter at det finnes et faktagrunnlag, evt. annen tilstrekkelig konkret informasjon, som definerer hva som skal måles og hva som er godt eller dårlig.»

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) definerer evaluering slik:

«Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.»

Referanse: Wikipedia