Home » Regnskap » E » Enhetsprisforretning

Enhetsprisforretning

En detaljforretning som opererer med en eller noen få faste priser for ulike varer innenfor disse prisklassene.

Nærmere forklart. Enhetspris jf. fransk prix unique er prisen for en viss mengde av en vare, (angitt pr. liter, kilo, meter eller kvadratmeter).

I forskrift for prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) heter det;

§ 4.Definisjoner I dette kapitlet menes med

a) salgspris: den fullstendige prisen for en bestemt mengde av varen

b) enhetspris: den fullstendige prisen som angis per liter eller kubikkmeter for varer som selges etter volum, per kilo for varer som selges etter vekt, per meter for varer som selges etter lengde og per kvadratmeter for varer som selges etter flatemål

c) varer som selges i løs vekt: varer som ikke er ferdigpakket, og som veies eller måles opp i forbindelse med kjøpet

d) næringsmiddel: vare som er bestemt for å konsumeres av mennesker, med unntak av legemidler

e) nettomengde: den nettovekten eller det nettovolumet som står oppgitt på en vares pakning, det vil si den varemengden som pakningen anses å inneholde

f) hovedvare: vare uten lake, saus eller lignende, og som er ferdig til bruk uten at annen vare må tilsettes.

§ 5.Krav til prisopplysning Næringsdrivende skal opplyse om en vares salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan ses. Salgsprisen og enhetsprisen skal oppgis like tydelig på eller i umiddelbar nærhet av varen. Enhetsprisen skal angis med to desimaler til venstre for salgsprisen. Prisopplysningsplikten gjelder uten hensyn til hvor varen forevises.

Opplyses det i skriftlig markedsføring om en vares salgspris, skal også enhetsprisen fremgå.

Er salgsprisen identisk med enhetsprisen, er det ikke nødvendig å oppgi enhetsprisen. Selges varer i løs vekt, er det tilstrekkelig å oppgi enhetsprisen.

Kravet til prisopplysning gjelder ikke for tobakksvarer.

Endret ved forskrifter 2 juni 2017 nr. 688 (i kraft 1 juli 2017), 12 des 2018 nr. 2156 (i kraft 1 jan 2019).

§ 6.Beregning av enhetspris per kilo og liter Enhetspris per kilo og liter beregnes slik

a) for produkter som består utelukkende av en hovedvare: salgsprisen divideres med nettomengden av varen

b) for næringsmidler med saus, lake, vann eller lignende: salgsprisen divideres med mengden av hovedvaren

c) for næringsmidler som krever tilsetning av vann, krydder eller annen vare med ubetydelig verdi: salgsprisen divideres med mengden av varen som er ferdig til bruk, når anbefalt blandingsforhold legges til grunn.

Ved beregning av enhetspris for varer som ikke selges i løs vekt skal det korrigeres for forventet svinn i tiden frem til salg til forbruker. For varer som frembys i standard nettovekt eller -volum kan enhetsprisen likevel oppgis på grunnlag av standardmengde dersom

a) vekt eller volum ikke avviker mer enn 5 % fra standard mengde eller

b) vekt eller volum ligger innenfor de toleransegrenser som er fastsatt i forskrift 21. desember 2007 nr. 1730 om krav til nettoinnhold med videre i ferdigpakninger.

Andre ledd bokstav a gjelder ikke ferdigpakninger.

Endret ved forskrift 18 mars 2019 nr. 253.