Home » Regnskap » E » Ekvivalensmetode

Ekvivalensmetode

En kalkyleform som er en form for divisjonskalkyle. Se også ekvivalenskalkyle.

Nærmere forklart. Når det ikke finnes sammenlignbare substitutter i markedet, vil det være aktuelt å basere prisene på de kostnadene et produkt påfører bedriften.

Dette kalles kostnadorientert prissetting.

Når kostnadene legges til grunn ved prissetting, kan dette skje med to ulike utgangspunkt:

Produktet skal bære alle de kostnadene som kan tilbakeføres til produktet (de direkte kostnadene, samt en generell del av bedriftens indirekte kostnader) og i tillegg skal det gi en beregnet fortjeneste. Produktet skal bære alle kostnadene som oppstår p.g.a. at produktet produseres(VK) og i tillegg skal det gi et bidrag til dekning av bedriftens faste kostnader, samt gi fortjeneste Kostnadbasert kalkulasjon handler i stor grad om å fordele indirekte kostnader og belaste disse på de produkter eller tjenester bedriften produserer. Vi skiller mellom to hovedprinsipper:

Selvkostprinsippet Bidragsprinsippet Ved selvkostprinsippet fordeles alle kostnader ned på de enkelte produktene. Ved bidragsprinsippet fordeles bare de variable kostnadene ned på produktene. Når man trekker variabel kostnad per enhet fra inntekt per enhet, får man dekningsbidrag per enhet. Det totale dekningsbidraget er det bedriften har for å dekke de faste kostnadene pluss fortjeneste.

Ekvialenskalkyle er nøykatig utregning av kostnadene for å produsere enhetene og så fordeling av disse kostnadene etter vekttallspsinippet på de forskjellige statiene i produksjonsprosessen. De mer omfattende standiene får mesteparten av kostnadene, mens de minst omfattende stadiene får minst andel av de totale kostnadene.

Referanse: eStude.no