Home » Regnskap » E » Ekstraordinære utgifter

Ekstraordinære utgifter

Utgifter som vedrører annen virksomhet enn primær virksomhet.

Nærmere forklart. Ekstraordinære inntekter og kostnader er resultatposter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten: Postene må opptre uregelmessig, og de må være vesentlige (norsk regnskapsstandard). Få poster oppfyller disse kravene. Et eksempel på en ekstraordinær kostnad kan være tap ved nedleggelse av en hel virksomhetsgren. Tap og vinning ved salg av enkeltstående driftsmidler klassifiseres derimot sjelden som ekstraordinære poster. Det beregnes også skattekostnad av ekstraordinære poster.

Utgifter er en forpliktet utbetaling, for eksempel i forbindelse med råvarer til vareproduksjon. Det er først når disse råvarene forbrukes at det blir en kostnad. Det er kostnadene i en bedrift som påvirker resultatet, og ikke utgiftene.

Referanse: Lederkilden