Home » Regnskap » E » Eksternregnskap

Eksternregnskap

Regnskapsrapportering etter autoritative normer (lover, regler m.v) som har til hensikt å kommunisere økonomiske resultater og tilstander overfor omverdenen; dvs. aksjonærer, kunder og almenhet. Ofte brukt synonymt om finansregnskap.

Nærmere forklart. Både resultatregnskapet og balansen er klassifisert som eksternregnskap og skal utformes i henhold til god norsk regnskapsskikk.

Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) gir en fydig beskrivelse av hvordan et eksternregnskap skal utformes slik at det kan tolkes av eksterne samarbeidspartnere og investorer.

Nedenfor gjengis kapitteloverskriften i regnskapsloven.

Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner (§§ 1-1 – 1-9) Kapittel 2. Kapittel 3. Årsregnskap og årsberetning (§§ 3-1 – 3-9) Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk (§§ 4-1 – 4-6) Kapittel 5. Vurderingsregler (§§ 5-1 – 5-20) I. Generelle vurderingsregler (§§ 5-1 – 5-5) II. Spesielle vurderingsregler (§§ 5-6 – 5-12) III. Gjeld (§5-13) IV. Fusjon (§§ 5-14 – 5-16) V. Vurderingsregler som ikke er obligatoriske for små foretak som ikke utarbeider konsernregnskap (§§ 5-17 – 5-20) Kapittel 6. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling (§§ 6-1 – 6-6) Kapittel 7. Noteopplysninger (§§ 7-1 – 7-46) I. Noteopplysninger som ikke er obligatoriske for små foretak (§§ 7-2 – 7-34) II. Noteopplysninger for små foretak (§§ 7-35 – 7-46) Kapittel 8. Offentlighet, innsendelse av regnskap, straff (§§ 8-1 – 8-5) Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser (§§ 9-1 – 9-3) Kapittel 10. Sluttbestemmelser (§§ 10-1 – 10-4) EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapssta… Referanse: Lovdata