Home » Regnskap » E » Eksterne inntekter

Eksterne inntekter

Krav på innbetalinger som vederlag for motytelser fra en bedrift, men unntatt krav på innbetalinger som utlignes senere av tilsvarende utbetalinger.

Videre krav på innbetalinger som utligner tidligere utbetalinger.

Nærmere forklart. Eksterne inntekter er en helt vanlig måte å finansiere f.eks. forskning på universiteter og høyskoler. Dette er inntekter som kommer i tillegg til de bevilgninger som undervisningsintitusjonene får fra det offentlige.

Eksterne inntekter kan være av en slik karakter at de faller utenfor kategoriene bidrag eller oppdrag. Nedenfor beskrives eksempler på slike typer inntekter.

Salg Med salg forstås aktiviteter av mindre omfang der det forekommer omsetning, men der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjon som kreves for oppdragsfinansiert aktivitet. Eksempler på salg er honorar fra foredragsvirksomhet, laboratorietjenester, egenbetaling fra studenter, konferanseavgifter (som ikke er en del av et større prosjekt) og annet salg av varer og tjenester av enklere karakter.

Gave Med gave forstås midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den økonomisk. Det må ikke være bindinger på gaven slik at den anses som betaling for en ytelse til giveren.

Midler som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som bidrag kan i de fleste tilfeller klassifiseres og behandles som gave. Dette vil gjelde tilskudd av mindre omfang der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjonen som kreves for bidragsfinansiert aktivitet. Klassifiseringen må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Referanse: Høgskolen i Østfold