Home » Regnskap » E » Eksportør

Eksportør

Den som selger på ett eller flere ekportmarkeder (markeder utenfor eget lands grense).

Nærmere forklart. Ekportør

En eksportør selger råvarer, halvfabrikater eller ferdigvarer til utlandet.

Er du ein eksportør med kunnskap om opphavsreglane i frihandelsavtalane kan du autoriserast som godkjend eksportør. Då kan du sjølv utferde opphavsbevis utan omsyn til verdien på sendinga.

Oppfyller du desse vilkåra kan du bli godkjend eksportør, uansett om du eksporterer råvarer eller ferdigvarer:

Du utfører hyppig eksport av produkt i medhald av den aktuelle frihandelsavtalen. Med hyppig eksport meiner vi at eksport er ein naturleg del av handelsmønsteret for di bedrift og at eksporten skjer jamleg gjennom heile året. Du gjev på tilfredsstillande måte nødvendige garantiar overfor Tolletaten for å stadfeste opphavsstatusen til produkta og at dei andre vilkåra i opphavsprotokollen er oppfylt. Autorisasjon blir berre gjeven til eksportørar som handlar med opphavsvarer. Ein eksportør kan både vere produsent, eksportør eller vidareforhandlar (trader). Du søkjer til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Referanse: Tolletaten