Home » Regnskap » E » Eierkostnader

Eierkostnader

Eier bekoster den delen av byggets totale driftskostnader som ikke omfattes av felleskostnadene. Eierkostnadene omfatter utvendig vedlikehold dvs. tak og fasader, byggforsikring, eiendomsskatt, utskifting av tekniske anlegg som ikke lenger lar seg vedlikeholde, forvaltningskostnader etc.

Nærmere forklart. Det finnes ingen rettslig definisjon av begrepet felleskostnader. Partene må selv bli enige om hva som skal anses som felleskostnader og vil som den klare hovedregel bli bundet av hva man avtaler i leiekontrakten. Uten hjemmel i leiekontrakten kan utleier ikke kreve at leietaker betaler noe utover leie. Leieavtalen ivaretar dette forhold. Felleskostnader er kostnader som kommer i tillegg til leien og leietakerkostnadene som leietaker selv skal dekke direkte for egen regning. Det er også viktig å skille felleskostnader fra eierkostnader. Begrepene er nærmere omtalt i punkt 3 nedenfor. Ved felleskostnader er prinsippet kostnadsdekning. Med unntak av administrasjonspåslag, skal det ikke være noen økonomisk fortjeneste eller påslag for noen av partene i leieforholdet.

2. Hva som anses som felleskostnader I Leieavtalens punkt 8 (3) står det at: «I tillegg til Leien betaler Leietaker en andel av Eiendommens felleskostnader (Felleskostnadene). Eksempler på kostnader som inngår i Felleskostnadene er inntatt som en del av bilag […].» Leieavtalen tydeliggjør at leietaker skal betale felleskostnader i tillegg til leien, mens bilaget angir eksempler på felleskostnadsposter. I felleskostnadsbilaget bak i Leieavtalen er det tatt forbehold om at innholdet kan endre seg. Dette er gjort for at utleier skal kunne legge inn i felleskostnadene ytterligere tjenester som det i fremtiden viser seg å være ønskelig eller nødvendig å innføre. Før leiekontrakten inngås bør partene nøye gjennomgå felleskostnadsbilaget og eventuelt tilpasse bilagets beskrivelse av elementer og tjenester som passer for den konkrete eiendom og utleiers drift. Dette for å unngå diskusjoner om leietakerne skal betale for kostnader knyttet til tjenester som var planlagt å inngå i felleskostnadene, men ved en feiltakelse glemt å medta i bilaget.

Referanse: Norsk eiendom