Home » Regnskap » E » Egenkapitaloppstilling

Egenkapitaloppstilling

En oversikt som forklarer endringen av egenkapitalen i en regnskapsperiode. Frivillig oppstilling i et årsregnskap, jf. regnskapsloven § 3-2.

Nærmere forklart. Som eksempel på egenkapitaloppstilling, kan oppsettet fra Torghatten ASA nedenfor være et godt utgangspunkt.

Torghatten ASA (1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen EK Sum Egenkapital pr. 31.12.15 47 512 -638 183 522 16 588 557 561 804 545 Årsresultat -16 588 60 742 44 154 – herav avsatt utbytte -47 512 -47 512 Fondsemisjon 190 047 -2 551 -183 522 -3 974 0 Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer -229 -2 826 -3 055 Egenkapital 31.12.16 237 559 -3 418 0 0 563 991 798 132

Egenkapitalen per 31.12.2015 viste at selskapet hadde en total aksjekapital på 47 512 000, hvor de hadde solgt unna egne aksjer for 638 000. Overkursen utgjorde 183 522 000, mens fond for vurderingsforskjeller er på 16 588 000. Annen egenskapital er på 557 561 000, som gir en samlet egenskapital på 804 545 000.

Formålet med krav om avsetning til fond for vurderingsforskjeller etter regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4, er å bidra til at eierselskapets utbyttegrunnlag ikke blir påvirket av at investeringen vurderes etter et annet vurderingsprinsipp (egenkapitalmetoden) enn det som ville følge av generelle vurderingsregler. Bestemmelsen i regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4 medfører en begrensning i selskapenes adgang til å dele ut utbytte som går lenger enn dette formålet skulle tilsi ved at andre utdelinger enn utbytte ikke kommer til fradrag i resultatandelen som skal avsettes til fondet.

Referanse: Stortinget