Home » Regnskap » E » Egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden

Diskonterer kontantstrøm til eierne med egenkapitalkostnaden

Nærmere forklart. Egenkapitalmetoden har samme oppbygning som totalkapitalmetoden, men tar ulikt hensyn ved behandling av gjeld. For å finne FCFE (Free Cash Flow to Equity) må netto finansinntekter og finanskostnader etter skatt legges til FCFF, (Frie kontantstrømmer til selskapet i år t)

Ved å regne ut kontantstrømmen til egenkapitalen finner vi eksplisitt hvor mye av kontantstrømmen som er tilgjengelig til aksjonærene etter å ha tatt hensyn til betalinger til og fra kreditorer.

Til forskjell fra totalkapitalmetoden brukes avkastningskravet til egenkapitalen ved diskontering av kontantstrømmene. Ved konsistens i antagelser vil de to modellene i teorien gi samme verdiestimat (Koller et al., 2005), samtidig som de forskjellige har sine klare fordeler i bruk. I praksis vil de også i mange tilfeller føre til forskjellig verdsettelse av egenkapitalen og kommer som regel av ulik verdivurdering av gjeld. Dette er et resultat av at egenkapitalmetoden ikke forsøker å verdsette driftsuavhengige eiendeler, gjeld eller balanseførte leieavtaler (leasing), men inkluderer disse som en del av kontantstrømmen til egenkapitalen.

Ettersom det er vanskelig å skille mellom operasjonelle og finansielle kontantstrømmer i finansielle institusjoner er egenkapitalmetoden vurdert som den mest hensiktsmessige metoden å benytte ved verdsettelse (Koller et al., 2005).

Referanse: eStudie