Home » Regnskap » D » Dynamisk balansevurdering

Dynamisk balansevurdering

Går ut på å få frem resultatet av bevegelsene i en regnskapsperiode og gir en dynamsik balanse eller resultatbalanse. Se også statisk og organisk balansevurdering.

Nærmere forklart. Bankenes utlånsporteføljer kan generelt ikke verdsettes til markedsverdi, fordi alle lån er unike. Dermed observeres det ikke noen omsetningspris. Nedskrivning av utlånene for forventede tap kan likevel sies å representere en tilnærming til virkelig verdi. Men med dagens regler for nedskrivning for verdifall på utlån er det ikke noen god tilnærming. Nedskrivninger skal enten gjøres for konstaterte tap eller for tap det ut fra objektive kriterier kan sannsynliggjøres vil komme. Nedskrivningene i regnskapene kommer derfor sent og vil ofte bli tatt i nedgangstider. Reglene har en sterk prosyklisk virkning på de verdier som vises i regnskapet. Dynamiske tapsavsetninger er trolig en bedre tilnærming til prinsippet om verdsetting til virkelig verdi, ved at dette prinsippet ligger nærmere den verdsettingen en potensiell kjøper av utlånsporteføljen ville gjøre. Verdien av utlånsporteføljen blir skrevet ned for forventede tap, selv om det ikke foreligger tegn på at tapene vil komme i nær framtid. Den underliggende premissen er at tapspotensialet bygges særlig raskt opp i perioder med rask utlånsvekst, og at nedskrivningene derfor bør tas da. Nedskrivningene vil bli gjort i omtrent like stor grad både i oppgangstider og i nedgangstider. En annen måte å dempe den prosykliske atferden i finansinstitusjonene ville være å innføre kapitalkrav som avhenger av konjunktursituasjonen. Finansinstitusjonene kan for eksempel pålegges høyere kapitalkrav i perioder med rask utlånsvekst. Men et slikt system vil trolig framstå som mer vilkårlig og vanskeligere å forsvare i oppgangstider enn et krav om dynamiske tapsavsetninger. De dynamiske tapsavsetningene blir i praksis kombinert med spesifikke nedskrivninger etter dagens regler. De dynamiske tapsavsetningene gjøres hvert år til et spesielt tapsfond, eller eventuelt til ulike fond for ulike deler av utlånsporteføljen. Tapsfondene regnes ikke med i bankens egenkapital. De spesifikke nedskrivningene trekkes fra dette fondet og framkommer dermed ikke direkte som en kostnad i regnskapet, med mindre de er høyere enn det som kan dekkes av det dynamiske tapsfondet.

Med utgangspunkt i at balansen er et bilde av bedriftens finansielle stilling på et gitt tidspunkt, vil dynamisk balansevurdering gi et mer korrekt bilde av den usikkerhet som vil foreligge i fremtidige krav mot debitorer (kunder som skylder bedriften penger).

Balansens aktivaside som inneholder både langsiktige investeringer, omløpsmidler og rene penger vil ikke alltid kunne verdsettes til korrekt markedspris på balansedagen. Den korrekte markedsprisen blir kun satt den dagen formuesgjenstanden faktisk blir solgt, og dersom balansen overvurderer markedsprisen på balansedagen, vil balansen i realiteten gi et feilaktig bilde av bedriftens soliditet (evne til å betale sine forpliktelser). Ved å ta ut eventuell usikkerhet gjennom hele driftsåret og sette av dette på fond som ikke er inkludert i balansen, vil en kunne nærme seg et mer realistisk bilde av bedriftens økonomiske stilling.