Home » Regnskap » D » Distribusjonsøkonomi

Distribusjonsøkonomi

Den del av bedriftsøkonomien som beskjeftiger seg med de økonomiske problemer som er forbundet med distribusjon av varer eller tjenester.

Nærmere forklart. Distribusjonsøkonomi er kort og godt hvordan en fordeler økonomiske goder mellom alle medlemmer i et samfunn. Ethvert samfunn har behov for felles goder, slik som forsvar, rettstryghet, infrastruktur og sosiale trygghetsmekanismer (sykehus, eldrehjem, barnetrygd, sykepenger osv).

Skal alle uansett hvor de bor ha tilgang på de samme tjenestene, eller skal det gjøres forskjell? Skal alle betale lik skatt for tilgang på de samme tjenestene, eller skal en basere skatten på evnen til å betale denne.

Distribusjonsøkonomi er ikke et enkelt felt, og mange motsetninger vil oppstå i diskusjonen. Hvorfor skal en gruppe få fordeler som en annen gruppe må betale for. Hvorfor skal for eksempel syklister slippe å betale for infrastruktur, mens bilister må betale?

Det eneste vi vet med sikkerhet er at jordens ressurser ikke er utømmelige og derfor må enhver diskusjon rundt distribusjonsøkonmi ta innover seg hvordan en kan utnytte de få ressurserne vi har på en best mulig måte, slik at flest mulig får god nytte av disse.