Home » Regnskap » D » Dispasje

Dispasje

Fordeling av tapet ved et grosshavari på skip, ladning og frakt.

Nærmere forklart. Dispasje, beregning som angir hvilke utgifter (tap) i forbindelse med et skips havari som skal erstattes i felleshavari, hvilke verdier (skip, frakt og last) som skal bidra til dekning av disse utgifter, og hvorledes utgiftene skal fordeles over de bidragende verdier. Dispasje utferdiges som regel av en dispasjør. I Norge utferdiges dispasjer av en offentlig oppnevnt dispasjør, jfr. sjøfartsloven av 24. juni 1994 kap. 17. En dispasje er ikke formelt rettskraftig; søksmål om dens riktighet kan anlegges i den rettskrets hvor dispasjøren har sitt forretningssted, men dispasjene nyter stor anseelse og blir praktisk talt alltid godtatt av de interesserte parter. I Sverige er en dispasje bindende for partene når den ikke er blitt påklaget til retten innen 4 uker etter at den ble utferdiget.

Referanse: Store Norske Leksikon