Home » Regnskap » D » Delkrederavsetning

Delkrederavsetning

Avsetning for å dekke tap på tvilsomme fordringer.

Nærmere forklart. Delkrederavsetning betyr å sette av hele eller deler av fordringen på en tapskonto. Kunde A har kjøpt blomster via telefon for levering til en avtalt adresse. Blomsterbutikken sender regning for leveransen til kunde A, men på tross av flere purringer vil ikke kunden betale.

Kostnadene for å inndrive fordringen via inkasso overstiger verdien av fordringen, så butikken velger heller å prøve å inndrive fordringen selv. Sannsynligheten for at fordringen er tapt er dog høy, så blomsterforretningen velger å sette av hele fordringen på en tapskonto. Dette for å kunne tilfredstille kravene i skatteloven (se nedenfor).

Tap ved realisasjon av fordringer i virksomhet er i utgangspunktet fradragsberettiget etter sktl. § 6-2 første ledd. Tap som følge av ettergivelse av fordring skal vurderes etter § 6-2 første ledd, jf. HRD i Utv. 2015/576 (Rt. 2015/203) (Scancem). Utenfor virksomhet er fradragsretten sterkt begrenset, se sktl. § 9-4 første ledd jf. § 9-3 første ledd bokstav c nr. 1, se nedenfor. I virksomhet gjelder ikke disse begrensningene. I virksomhet følger fradragsretten for endelig konstatert tap på fordringer også av sktl. § 6-2 annet ledd. Nærmere om tap på fordringer i virksomhet, se pkt. 8.

Om når en fordring er knyttet til virksomhet, se pkt. 8.3. Er kreditor og debitor nærstående selskaper, gjelder likevel unntak fra fradragsretten for visse typer fordringer, jf. sktl. § 6-2 tredje ledd og FSFIN § 6-2-2, se pkt. 8.2.

Referanse: Skatteetaten