Home » Regnskap » B » Bunden egenkapital

Bunden egenkapital

Egenkapital i et aksjeselskap som ikke kan disponeres fritt. Består normalt av aksjekapital og overkurs.

Nærmere forklaring. Aksjekapital er bunden egenkapital Fakta Bundet egenkapital = egenkapital som ikke kan benyttes til utdeling til aksjonærene uten først å tilby kreditorene dekning gjennom kreditorvarsel. For eksempel aksjekapital og overkursfond. Fri egenkapital = egenkapital som kan benyttes til utdeling og andre disposisjoner til fordel for aksjonærene uten kreditorvarsel. Aksjekapitalen er bunden egenkapital. Dette innebærer at det er strenge begrensninger for muligheten til å benytte denne kapitalen til utdelinger til selskapets aksjonærer uten først å tilby dekning til kreditorene. Den bundne egenkapitalen skal tjene som en slags “kapitalbuffer” som skal sikre at kreditorene får dekning for sin gjeld. Aksjekapitalen har oppstått enten ved (a) innskudd av kapital fra aksjonærene ved stiftelsen og eventuelt senere kapitalforhøyelser eller (b) ved fondsemisjon gjennom overføringer av kapital fra overkursfondet (innskutt kapital) eller fri egenkapital (opptjent kapital). Aksjekapitalen skiller seg fra den øvrige bundne egenkapital ved at det er gjennom eierskapet til en andel av aksjekapitalen at aksjonærene gis innflytelse i selskapet. Aksjekapitalen i et selskap er alltid inndelt i et visst antall andeler; aksjer, jf. aksjelovens § 3-1 annet ledd. Andelene som hver utgjør én aksje er alltid like store. Det er gjennom sitt eierskap til aksjer at aksjonærene har stemmerett og andre organisatoriske og økonomiske rettigheter i aksjeselskapet. I utgangspunktet er slik innflytelse lik for hver enkelt aksje. En aksjonær som innehar flere aksjer vil imidlertid gjennom sitt innehav av flere aksjer få en forholdsmessig større innflytelse enn aksjonærer med færre aksjer. Den verdimessige andelen av aksjekapitalen som hver aksje representerer kalles aksjenes pålydende. Aksjenes pålydende fremkommer ved å dividere selskapets aksjekapital med antall utstedte aksjer. I et selskap med en aksjekapital på kr. 100.000,- og 100 utstedte aksjer vil hver aksje ha pålydende på kr. 1.000,-.

Referanse: Lederkilden

Lær om Balanse 1 og 2 Å forstå sammenhengen mellom balansen og resultatregnskapet i en bedrift er grunnleggende for å kunne forstå hvordan andre aktører ser på driften av selskapet.

Lær om Balansen 1 og 2 kan du kjøpe fra Finansleksikonet ved å klikke på bildet nedenfor.