Home » Regnskap » B » Bruttoinvestering

Bruttoinvestering

Verdien av realobjektene (objekter som har verdi i seg selv) man skaffer seg i løpet av perioden minus verdien av realobjektene man kvitter seg med i løpet av perioden.

Nærmere forklart. Bruttoinvestering for en privatperson, bedrift eller nasjon kan defineres på samme måte.

Bruttoinvestering = Bruttoinvestering i fast realkapital + Lagerendring + Netto anskaffelser av verdigjenstander

Bruttoinvestering i fast realkapital Anskaffelser av ny fast realkapital, pluss kjøp minus salg av eksisterende fast realkapital. Fast realkapital består av realkapital som boliger andre bygg, anlegg, transportmidler, maskiner, annet produksjonsutstyr, livdyr- og frukttrebestand mv. og immateriell realkapital (eng: intellectual property products (IPP)), som leting etter mineraler inklusive råolje og naturgass, forsknings- og utviklingskostnader, EDB-programvare og originalverk innen kunst.

Bruttonasjonalinntekt (BNI) BNI omfatter inntekt som tilfaller innlendinger (fastboende, dvs. nordmenn og utenlandske statsborgere bosatt i Norge) fra innenlandsk produksjon og av formuesplasseringer i utlandet. I tillegg kommer lønn fra utenlandske arbeidsgivere, fratrukket utlendingers inntekt av formuesplasseringer i Norge og utlendingers lønn fra norske arbeidsgivere. BNI er også summen av primære inntekter i sektorene Se Primære inntekter). BNI tilsvarer det som på engelsk kalles GNI (Gross National Income), og beregnes som:

= Bruttonasjonalprodukt – Formuesinntekt og lønn til utlandet + Formuesinntekt og lønn fra utlandet

Referanse: SSB