Home » Regnskap » B » Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket driftsutgifter eksklusive renter og avdrag.

Nærmere forklart.

Driftskostnader er alle de kostnader som er forbundet med den løpende driften i en virksomhet. Alle kostnader som tilhører den løpende driften i virksomheten kalles altså driftskostnader. Eksempler på driftskostnader er råstoff og kostnader til lønn.

Faste og variable driftskostnader Driftskostnadene kan deles opp i variable og faste driftskostnader. De variable kostnadene er direkte forbundet med produksjon. De variable driftskostnadene øker når produksjonen øker, og minker tilsvarende når produksjonen minker. Et eksempel på en variabel driftskostnad er kostnad for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen.

Faste driftskostnader er ikke avhengig av produksjonsvolum, salgsvolum og lignende. Eksempel på faste driftskostnader er leie av lokaler.

Bokføring av driftskostnader Driftskostnader skal bokføres etter sammenstillings-prinsippet som utgår av regnskapsloven. Dette prinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Referanse: Visma