Home » Regnskap » B » Bortskriving

Bortskriving

Nedskriving av aktiver til null.

Nærmere forklart. Bortskriving

Når en eiendel ikke lengre kan sies å ha en økonomisk verdi, skal denne skrives ut av regnskapet. Det samme gjelder når en eiendel er kommet under terskelverdien for avskrivning (< 15 000).

Det er mange grunner til at en eiendel mister sin verdi. Det kan skyldes alder, unormal slitasje, at eiendelen har mistet sin produktive betydning, brann osv.

Det er ingen mening i å ha en uproduktiv eiendel i balansen da denne ikke representerer et rettmessig bilde av bedriftens samlede kapital.

Når man bortskriver eiendeler i regnskapet, er det normalt å omtale dette i noter til regnskapet. På denne måten vil lesere av årsregnskapet kunne finne og forstå avvikene i balansen fra det ene året til det neste.