Home » Regnskap » B » Bokført verdi

Bokført verdi

Verdien av formuesgjenstanden som fremgår av bøkene, det vil si anskaffelsespris minus akkumulerte avskrivninger. Bokført verdi behover ikke stemme overens med virkelig verdi eller med kalkulert verdi.

Nærmere forklart. Bokført verdi

På aktivasiden i balansen vil eiendeler alltid være oppført med bokført verdi. Denne verdien skal alltid være basert på historisk kostpris (altså hva man opprinnelig betalte for eiendelen) minus beregnet verditap/ avskrivning.

Der en investerer i eiendom, skal den historiske kostprisen legges til grunn, selv om eiendommen kan sies å ha økt i verdi siden en tok den inn i balanseregnskapet.

Bakgrunnen for denne metoden er at balansen skal i størst mulig grad vise et rettmessig bilde av bedriftens økonomiske stilling på en gitt dato.