Home » Regnskap » B » prinsipper

prinsipper

Bedriftsøkonomiske

Uttrykk som brukes om årsregnskap generelt og i forbindelse med spesifikke målinger som for eksempel avskrivning av varige driftsmidler. Brukes i motsetning til et regnskap som er avlagt etter eller direkte påvirket av skattereglene.

Nærmere forklart. Ett eksempel på bruken av bedriftsøkonomiske prinsipper i tilknytning til regnskapet kan en finne i årsrapporten til Arendal Havn (KF).

SAK 47 -2014: PRINSIPP FOR HAVNENS REGNSKAPSFØRING Bakgrunn for saken.

Arendal havnevesen KF er et heleiet kommunal foretak, med Bystyret som øverste myndighet.

Regnskapet er et viktig instrument for styret og eier til å kontrollere, verifisere og utvikle foretaket. I dag føres regnskapet i havneforetaket etter alminnelige kommunale regnskapsprinsipper (Kommuneloven § 48).

Et alternativ er å føre foretakets regnskap etter prinsippene i Regnskapsloven.

Det regnskapsprinsipp som gir styre og eier best oversikt til å kontrollere, drive og utvikle foretaket bør i prinsippet velges.

Arendal havn driver primært med forretningsvirksomhet.

Referanse: Arendal Havn