Home » Regnskap » B » Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamling

Ett av organene i et aksjeselskap. Obligatorisk i Norge for aksjesselskaper og allmenaksjeselskaper med mer enn 200 ansatte.

Nærmere forklart. Bedriftsforsamling (BF) er et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmenn- aksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte. Andre aksjeselskaper kan vedta å opprette en bedriftsforsamling om ønskelig. To tredjedeler av bedriftsforsamlingen velges av generalforsamlingen, resten av og blant de ansatte. Dersom selskapet har en bedriftsforsamling vil denne overta enkelte oppgaver som ellers ligger til generalforsamlingen eller styret.

Organets oppgave er å føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet. Den har myndighet til følgende:

Gi uttalelse om styrets forslag til årsregnskap, samt godkjenne disponering av resultat Innenfor rammene av styrets forslag kan bedriftsforsamlingen fastsette det høyeste beløpet som kan utdeles som utbytte Fastsette det høyeste beløp som kan avgis som konsernbidrag, men dette må ligge innenfor rammen av styrets forslag Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og styreleder Bedriftsforsamlingen godkjenner styrets godtgjørelse Bedriftsforsamlingen kan iverksette undersøkelser Bedriftsforsamlingen har rett og plikt til å treffe avgjørelser hva gjelder: Investering av betydelig omfang sett i forhold til selskapets ressurser Rasjonalisering og/eller omlegging av driften som vil medføre større endringer og omlegging av arbeidsstyrken Bedriftsforsamlingen kan gi styret anbefalinger i hvilken som helst sak. Referanse: Wikipedia