Home » Regnskap » B » Bedriftseierlønn

Bedriftseierlønn

Den inntekt som tilfaller bedriftseieren etter avskrivninger og renter av fremmedkapital.

Nærmere forklart. Bedriftseierlønn er et mindre benyttet begrep i dag og har samme betydning som utbytte fra driften. Eier(ne) av bedriften kan innvilge seg utbytte av den positive driften – altså når bedriften går med overskudd.

Imidlertid kan ikke utbytte være av en slik størrelse at bedriften vil mangle nødvendige midler til å sikre driften i de kommende årene.

Ordinært utbytte I følge utbytteregler for aksjeselskap er det den ordinære generalforsamlingen som vedtar ordinært utbytte, samtidig som årsregnskapet og -beretningen godkjennes.

Den ordinære generalforsamlingen skal finne sted i løpet av de seks påfølgende månedene etter at regnskapsåret er slutt. For de fleste aksjeselskaper betyr dette med andre ord innen utgangen av juni.

Ekstraordinært utbytte Ekstraordinært utbytte kan deles ut mellom to ordinære generalforsamlinger og brukes gjerne som motsats til ordinært utbytte. Ekstraordinært utbytte regnskapsføres på vedtakstidspunktet og spesifiseres på en egen linje i noten til egenkapitalen.

Tilleggsutbytte Tilleggsutbytte deles ut basert på siste godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger. Et slikt utbytte kommer ofte i tillegg til ordinært utbytte som den ordinære generalforsamlingen har besluttet.

Tilleggsutbytte vil ofte være et utbytte styret kan dele ut etter fullmakt fra styret.

Størrelse på utbytte I følge utbyttereglene for aksjeselskap er størrelsen på utbytte man kan ta ut i et selskap i hovedsak begrenset i forsvarlig egenkapital og likviditet. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.

Tre forhold som må vurderes før man avgjør størrelsesorden på utbytte som skal deles ut:

Det er kun selskapets frie kapital som kan deles ut. Selskapet må etter utdeling ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra den risiko virksomheten har. Skatt på utbytte. Skatt på aksjeutbytte Hvis du mottar utbytte fra selskapet du er aksjonær i, sier utbytteregler for aksjeselskap at du må betale skatt på utbyttet du mottar. Skatt på utbytte beregnes etter en egen metode kalt aksjonærmodellen. Utbyttet skal reduseres med et skattefritt beløp, kalt skjermingsfradrag, og multipliseres med en faktor på 1,33 i inntekståret 2018 før skatten beregnes.

Referanse: Pkf ReVIsjon