Home » Regnskap » B » Bankregnskap

Bankregnskap

Mønster – resultatregnskap:

Rente og kredittprovisjonsinntekter Rentekostnader = Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter + Andre driftsinntekter Andre driftskostnader = Driftsresultat for avsetninger for tap Avsatt til dekning av tap = Driftsresultat + Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader = Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner Årsoppgjørsdisposisjoner = Årsoverskudd/ årsunderskudd + Overførsler fra….. = Til disposisjon Som er anvendt til utbytte og overførsler til… = Disponert i alt

Nærmere forklart. Grunnregelen for en bank er å låne ut penger som noen har innestående på konto til andre som trenger frisk kapital til å foreta en investering (f.eks. kjøpe seg egen bolig).

Dermed tjener banken først og fremst penger på differansen mellom renten på innskudd og renten på utlån. Men noen ganger må banken selv gå ut i markedet og låne penger, og da påløper det egne rentekostnader til andre finansinstitusjoner.

Men banken selger også forsikringer, kortsiktige kreditter, tar betalt for bruk av bankkort eller andre betalingsløsninger osv. Alle disse tjenestene er imidlertid tilleggstjenester til hovedgeskjeften som er å låne ut penger andre innskytere ikke har bruk for i øyeblikket.