Home » Regnskap » B » Balansekonto

Balansekonto

Har en aktivaside (eiendeler) og en passivaside (gjeld + egenkapital).

Aktivasiden viser hva kapitalen er brukt til eller investert i og kan kalles kapitalanvendelse. Passivasiden viser hvordan kapitalen er skaffet til veie, hvordan foretaket er finansiert og kalles også kapitalanskaffelse.

Balansekonto, som er smalekonto for beløp som overføres fra en regnskapsperiode til neste, føres i hovedbok.

Nærmere forklart. Balansekonto og saldoblansen brukes ofte om hverandre innen regnskap

En forenklet saldobalanse vil kunne se omtrent slik ut:

Konto 1200 Maskiner Konto 1400 Varelager Konto 1500 Kundefordringer Konto 1900 Bank Konto 2000 Egenkapital Konto 2200 Banklån Konto 2700 Skyldig offentlige avgifter Konto 2900 Annen kortsiktig gjeld Konto 3000 Salg Konto 4000 Varekjøp Konto 5000 Lønn Konto 6000 Avskrivninger Konto 6100 Andre driftskostnader Konto 8000 Renteposter

Dette er oppsummeringekontoer før regnskapet avsluttes og brukes til å gjennomføre en kontroll over at hovedboken er korrekt ført, før regnskapet avsluttes.