Home » Regnskap » B » Balanseanalyse

Balanseanalyse

Undersøkelse av de enkelte postene i balansen og konstatering og vurdering av forskjellige forholdsverdier, både på aktivasiden og passivasiden, innbyrdes og mot hverandre. Videre konstatering og vurdering av rentabilitet, soliditet og likviditet.

Nærmere forklart.

Analysen av balansens aktivaside gjelder investeringsforholdene, først og fremst at ikke en større del av realkapitalen enn rimelig er bundet i anlegg, og at vare- og materialbeholdninger står i et rimelig forhold til omsetningen.

Ved analyse av passivasiden undersøker man om foretaket er sunt finansiert både med hensyn til forholdet mellom egenkapital og gjeld, og med hensyn til forholdet mellom de investeringer som er foretatt, og den tid som finanskapitalen disponeres i.

Av analysetall som vanligvis beregnes under denne analyse, kan nevnes anleggsprosenten (anleggsmidler i forhold til totalkapitalen), omsetningshastigheten for de forskjellige beholdninger, gjennomsnittlig kreditt-tid til kunder og fra leverandører, og kapitalomsetningshastigheten.

Referanse: Store Norske Leksikon