Home » Regnskap » B » Balanse spesifisert

Balanse spesifisert

Nærmere forklart. En balanseoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet. Kravene for balanseoppstillingen framgår av regnskapslovens § 6-2 og § 6-3. Balansen skal ha følgende oppstillingsplan: EIENDELER A: Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Andre fordringer B: Omløpsmidler I. Varer II. Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital III. Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende EGENKAPITAL OG GJELD A: Egenkapital I. Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkurs Annen innskutt egenkapital II. Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital B: Gjeld I. Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger og forpliktelser II. Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld III. Kortsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Beholdning av egne aksjer skal føres opp til pålydende på egen linje under posten selskapskapital eller spesifiseres i note eller i oppstillingen av endringer i egenkapitalen. Som pensjonsforpliktelser etter første ledd D I nr 1 regnes differansen mellom verdien av påløpte pensjonsforpliktelser og verdien av midler avsatt til dekningen av forpliktelsene. Utbytte er ikke lenger egen linje under kortsiktig gjeld. Avsatt utbytte kan fortsatt vises som kortsiktig gjeld, men dette er ikke pålagt (jf IFRS hvor avsatt utbytte ikke anses som gjeld). Poster innledet med arabertall, unntatt poster under egenkapital, skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap. Dersom den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i balansen foretas en ytterligere oppdeling, eventuelt tilføyelse av poster som ikke framgår av oppstillingsplanen. Referanse: Lederkilden