Home » Regnskap » B » Balanse

Balanse

Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.

Balansen består av aktiva på venstre side og passiva på høyre side. Aktiva er alle eiendeler som kan omsettes i rene penger på kort sikt (normalt innen ett år), mens passiva er den gjelden som selskapet har ovenfor sine eiere og leverandører/ bankforbindelser.

Der det er differanse mellom gjeld og eiendeler, vil bedriftens egenskapital endres for å bringe de to sidene i balanse.

Et balanseregnskap består av en aktivaside og en passivaside Balansen viser bokførte verdier, ikke nødvendigvis reelle verdier. Det vil si at verdien av en bygning kan ha en helt annen reell verdi (markedsverdi) enn den bokførte verdien i balansen. En balanse blir ofte kalt for et «øyeblikksbilde» av bedriftens finansielle tilstand på et gitt tidspunkt i motsetning til resultatregnskapet som viser resultatet i en periode.

Bedriftens eiendeler utgjør aktivasiden av et balanseregnskap og viser en total oversikt over virksomhetens eiendeler og hvor mye de er verdt. Eiendelene deles opp i anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler er alle langsiktige eiendeler. Dette kan være bygninger, maskiner, varebiler, inventar, immaterielle eiendeler (merkenavn, patenter mv.)

Omløpsmidler er kortsiktige eiendeler som forventes å omgjøres til kontanter i løpet av det nærmeste året. De består av likvide midler som , kundefordringer og andre fordringer, varelager, kasse/bank, kortsiktige aksjer.

Hvordan eiendelene er finansiert finner man på passivasiden i balanseregnskapet.

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i bedriften har skutt inn selv, og/eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften. Egenkapital kan også beskrives som bedriftens eiendeler minus gjeld. Egenkapital består av innskutt og opptjent egenkapital som blir oppgjort hvert år i forbindelse med årsregnskapet.

Langsiktig gjeld er gjeld med lengre løpetid enn ett år.

Kortsiktig gjeld er gjeld som skal betales tilbake i løpet av det nærmest året. Det kan for eksempel være kassekreditt, leverandørgjeld, ubetalt skatt og offentlig avgifter, feriepenger som skal utbetales til neste år og utbytte.

Referanse: Hageland Finans

Lær om Balanse 1 og 2 Å forstå sammenhengen mellom balansen og resultatregnskapet i en bedrift er grunnleggende for å kunne forstå hvordan andre aktører ser på driften av selskapet.

Lær om Balansen 1 og 2 kan du kjøpe fra Finansleksikonet ved å klikke på bildet nedenfor.