Home » Regnskap » Å » Årsregnskap

Årsregnskap

Årsregnskapet skal gi et mest mulig korrekt, sannferdig, dekkende og relevant bilde av bedriftens økonomiske utvikling og stilling innenfor de rammer som følger av gjeldende regnskapslovgivning.

Formålet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling.

– hvor mye en bedrift har tjent i løpet av en periode (et år)

– hvilke verdier bedriften disponerer over, og hvordan disse er finansiert ved utgangen av den aktuelle periode

Årsregnskapet består av: – Resultatregnskapet – Balansen

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Årsoppgjøret begynner med at en summerer opp resultatet for året, periodiserer inntekter og utgifter, avskriver tap på fordringer og elde på anleggsmidler.

Dette gir et overskudd elelr underskudd før avsetninger og skatter. Avsetninger kan være pensjonsforpliktelser, garantier mv.

Etter å ha skatteberegnet overskuddet og trukket denne fra, sitter en igjen med årets overskudd. Dette skal enten utbetales som utbytte til eierne eller overførs til egenkapital i balansen.

Balansen spesifisert

Anleggsmidler i balansen justeres i forhold til den avskrivningen som har foregått gjennom året. Varelager telles opp til kostpris, langsiktig og kortsiktig gjeld justeres i forhold til netto utestående.