Home » Regnskap » Å » Årsoppgjør

Årsoppgjør

Består av resultatregnskap og balanse ved regnskapsårets slutt.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Årsoppgjøret begynner med at en summerer opp resultatet for året, periodiserer inntekter og utgifter, avskriver tap på fordringer og elde på anleggsmidler.

Dette gir et overskudd elelr underskudd før avsetninger og skatter. Avsetninger kan være pensjonsforpliktelser, garantier mv.

Etter å ha skatteberegnet overskuddet og trukket denne fra, sitter en igjen med årets overskudd. Dette skal enten utbetales som utbytte til eierne eller overførs til egenkapital i balansen.

Balansen spesifisert

Anleggsmidler i balansen justeres i forhold til den avskrivningen som har foregått gjennom året. Varelager telles opp til kostpris, langsiktig og kortsiktig gjeld justeres i forhold til netto utestående.