Home » Regnskap » Å » Årsberetning

Årsberetning

Den regnskapspliktige har etter regnskapsloven § 3-1 plikt til å utarbeide en årsberetning. Formålet med årsberetningen er å gi overordnet informasjon om årsregnskapet utover det som fremgår av resultatregnskapet, balansen og noteopplysningene.

Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er nødvendig for å forstå foretakets utviklng, resultat, stilling og risiko. Årsbertningen skal inneholde både finansielle og ikke-finansielle forhold som er relevant for foretaket.

Nærmere forklart. Har du et regnskapspliktig foretak som etter regnskapsloven kommer inn under definisjonen av “små foretak” trenger du ikke utarbeide årsberetning. Et av kriteriene er blant annet at du har en salgsinntekt på under 70 millioner kroner. De fleste regnskapspliktige foretak vil anses som små i regnskapsmessig forstand, og trenger ikke levere årsberetning.

Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i foretaket og forutsetninger for fremtidig drift. Uttømmende informasjon om hva som skal være med i årsberetningen gis i regnskapsloven.

Årsberetningen skal signeres av alle styremedlemmene og daglig leder. Hvis foretaket ikke har styre eller daglig leder, må deltakerne eller medlemmene signere. Dersom en som skal signere meldingen har innsigelser til årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold, og forklare dette nærmere i årsberetningen.

Referanse: Altinn