Home » Regnskap » A » Avskrivningstid

Avskrivningstid

Den tid (antall år) man beregner det vil ta å avskrive et produksjonsmiddel.

Nærmere forklart. Lineære avskriving, hvor eiendelen avskrives med like store beløp årlig i hele levetiden anbefales for interne regnskap.

Når en kjøper en eiendel for kr. 250 000 og denne skal avskrives over fem år, blir den årlige avskrivningen på kr. 50 000,-

Saldoavskrivning eller skattemessig avskrivning er den avskrivningsformen som Skatteetaten benytter seg av. Her avskrives eiendelen med en prosentsats hver eneste år, til den tilslutt skrives ut av regnskapet.

Avskrivningssatser Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 % Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 % Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)* 24 % /30 % Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 % Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 % Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 % Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 % Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) ** 4 % (6/10) Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 % Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c i 2019 er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

** Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.