Home » Regnskap » A » Avskrivningssatser

Avskrivningssatser

Varige og betydelige driftsmidler som verdiforringes på grunn av slit og elde gjennom bruk i inntektsgivende arbeid, skal avskrives etter saldometoden. Et driftsmiddel anses for varig og betydelig når:

det ved anskaffelse antas å ha en brukstid på minst tre år, og driftsmidlets kostpris er kr 15 000 eller høyere. Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, skal kostnadsføringen skje gjennom saldoavskrivninger. Grunnlaget for saldoavskrivninger er driftsmidlets saldo ved årets slutt. Eventuelle påkostninger tilføres saldo og avskrives. Skattemessig er det hele tiden saldoen på kontoen som avskrives. Avskrivningsbeløpet vil altså bli størst de første årene, for så å flate ut.

Driftsmidlene deles inn i forskjellige saldogrupper med tilhørende skattemessig avskrivningssats:

Beskrivelse Sats Saldogruppe A Kontormaskiner o.l. 30 % Saldogruppe B Goodwill 20 % Saldogruppe C Vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv * 20/22 % Saldogruppe D Personbiler, maskiner og inventar mv ** 20 (30) % Saldogruppe E Skip, fartøyer, rigger mv 14 % Saldogruppe F Fly, helikopter 12 % Saldogruppe G Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak 5 % Saldogruppe H Bygg og anlegg, hoteller mv. *** 4 (6/10) % Saldogruppe I Forretningsbygg 2 % Saldogruppe J Fast teknisk installasjon i bygninger 10 %

* Avskrivingssatsen for vogntog, lastebiler og busser økes til 22 % fra og med inntektsåret 2015

** Ekstra startavskrivning på 10 % i saldogruppe D.

** Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden er 20 år eller mindre fra oppføringen, kan avskrives med inntil 10 %. Det samme gjelder for anlegg med en brukstid på mindre enn 20 år fra det er nytt. Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med inntil 6 %.

Er beregningsgrunnlaget for saldoavskrivningen ved årets utgang (før årets avskrivning) mindre enn kr 15 000 på den enkelte saldo, kan restverdien fradragsføres helt eller delvis etter eget valg.

Kilde:Altinn