Home » Regnskap » A » Avskrivningsmetoder

Avskrivningsmetoder

Lineær/ konstant avskrivning. Konstant avskrivningsprosent av resterende bokført verdi (geometrisk degressiv)

Degressiv avskrivning

Fallende avskrivning. Avksrivningsbeløpets størrelse avtar fra periode til periode.

Progressiv (stigende) avskrivning

Etter utnyttelsesgraden (f.eks. pr. produsert enhet). Avskrivningsbeløpet øker fra år til år. Det motsatte av degressiv avskrivning.

Nærmere forklart. Lineære avskriving, hvor eiendelen avskrives med like store beløp årlig i hele levetiden anbefales for interne regnskap.

Når en kjøper en eiendel for kr. 250 000 og denne skal avskrives over fem år, blir den årlige avskrivningen på kr. 50 000,-

Saldoavskrivning eller skattemessig avskrivning er den avskrivningsformen som Skatteetaten benytter seg av. Her avskrives eiendelen med en prosentsats hver eneste år, til den tilslutt skrives ut av regnskapet.

Avskrivningssatser Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 % Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 % Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)* 24 % /30 % Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 % Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 % Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 % Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 % Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) ** 4 % (6/10) Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 % Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

* Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c i 2019 er 24 prosent, med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

** Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.