Home » Regnskap » A » Avskriving

Avskriving

En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder.

Avskrivning etter amortisasjonsmetoden En avskrivningsmetode hvor det avskrives et fast beløp pr. år, og som er lik avkrivningen pluss opptjent rente på avskrevet beløp.

Avskrivning etter annuitetsmetoden En avskrivningsmetode hvor det avskrives et fast beløp pr. år, og som er lik avskrivningen pluss beregnet rente på restkapital.

Avskrivning pr. produsert enhet Avskrivning i forhold til utnyttelsesgraden.

Avskrivning som finansieringskilde Symbolsk uttrykk for midler som blir frigjort ved avskrivning av varige aktiver som i sin tid har bundet likvider.

Nærmere forklart. Avskrivning

Bokføring av avskrivninger har minst to formål:

Verdifallet på varige driftsmidler blir bokført som en kostnad. Balanseført verdi av et varig driftsmiddel reduseres i takt med det årlige verdifallet.