Home » Regnskap » A » Avsetning

Avsetning

Markedsføring Salg av produkter på markedet (omsetning).

Regnskap Holde tilbake av overskudd til forskjellige fond, f.eks. reservefond, skattefond, utbyttefond eller disposisjonsfond.

Nærmere forklart. Avsetning betyr i en regnskapsmessig sammenheng å sette av midler til dekning av en fremtidig utgift som i mange tilfeller ikke er nøyaktig beløpsmessig bestemt.

Avsetninger aktualiseres på grunn av forsiktighetsprinsippet i regnskap som tilsier at også urealiserte tap skal kostnadsføres. I påvente av at forholdet avklares foretas det en regnskapsmessig avsetning.

Avsetninger kan være av kortsiktig karakter (slik som avsetning til dekning av forventede tap på kundefordringer eller avsetning til beregnet skattegjeld, det vil si dekning av skatt på regnskapsårets inntekt). Andre avsetninger har en mer langsiktig karakter – eksempelvis avsetning til dekning av forventede (urealiserte) tap på prosjekter, en rettssak eller en avsetning tilknyttet en restruktureringsforpliktelse (forbundet med større virksomhetsendringer).

Referanse: Store Norske Leksikon