Home » Regnskap » A » Avgrensningsposter

Avgrensningsposter

Avvik mellom budsjetterte og virkelige (realiserte) kostnader eller inntekter, antesipative aktiver og passiver, transitoriske aktiver og passiver.

Nærmere forklart. Som eksempel på presentasjon av avgresningsposter. er denne noten til årsregnskapet for Norconsult et godt eksempel.

"Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter vurderes som tilfredsstillende sett i lys av selskapets vekst. Kontantbeholdningen ved årets utgang var på 500,6 millioner kroner (2017; 515,0 millioner kroner). I tillegg er overskuddslikviditet på 352,4 millioner kroner plassert i markedsbaserte finansielle instrumenter som på kort varsel kan realiseres til likvide midler, presentert under netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Avvik mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultat skyldes primært tidsavgrensningsposter og avskrivninger av konserngoodwill."