Home » Regnskap » A » Avgiftsfritt salg

Avgiftsfritt salg

Salg som ikke er belagt med merverdiavgift.

Nærmere forklart. Utgangspunktet er at all omsetning er merverdiavgiftspliktig med mindre annet kan godtgjøres. Merverdiavgiftsloven har en rekke bestemmelser om fritak eller unntak fra avgiftsplikten. Eksempler på unntatt omsetning er blant annet salg av fast eiendom, omsetning av undervisnings-, helse- og sosiale tjenester samt omsetning innen bank og forsikring. Virksomheter med slik omsetning har en lovbestemt ordning som gjør at det ikke skal svares merverdiavgift. Dokumentasjon på unntatt omsetning vil i praksis skje gjennom bokføring av inntektsbilag, typisk en salgsfaktura hvor ytelsens art og omfang nærmere er spesifisert.

Virksomheter med fritatt omsetning slipper også å svare utgående merverdiavgift, men er fullt ut omfattet av merverdiavgiftsloven, bl.a. med en plikt til registering i Merverdiavgiftsregisteret og de må forholde seg til alle lovens bestemmelser som blant annet justeringsreglene. Fritatte virksomheter vil på samme måte som unntatte virksomheter, ta utgangspunkt i bokførte opplysninger, og særlig salgsdokumentets innhold, når fritatt omsetning skal dokumenteres i regnskapet. For eksempel skal fritak for vareeksport dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel.

Vær oppmerksom på at en del fritak bare kommer til anvendelse i siste omsetningsledd. Fritaket for salg av bøker er for eksempel ikke et generelt fritak, men kommer bare til anvendelse ved salg av bøker i siste omsetningsledd, typisk ved salg fra bokhandleren til forbrukeren. Forlagets salg av bøker til bokhandleren er avgiftspliktig på ordinær måte.

Har virksomheten både unntatt og fritatt omsetning, skal spesifikasjon av merverdiavgiften i regnskapet vise både den avgiftsfrie og den unntatte omsetningen. Merverdiavgiftspliktig omsetning, herunder fritatt salg, skal kunne spesifiseres per transaksjon, enten ved å opprette «rene» kontoer med ulike avgiftssatser, eller ved bruk av ulike momskoder. Fritatt omsetning innrapporteres i mva-meldingens post 2, 6, 7 og 8, mens unntatt omsetning bare medtas i post 1.

Referanse: Sticos